"องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน"     
คุณรู้จักเว็บไซต์นี้ได้จากที่ใด
อินเตอร์เน็ต
หนังสือพิมพ์
Facebook
อื่นๆ
นายธีรวัฒน์ สาลิกา
ประธานสภา อบต.กมลา